Gysga möhletli haryt bahalary ýokary bolmagynda galýar, ýöne orta we uzak möhletleýin goldawyň ýoklugy
Gysga möhletde haryt bahalaryny goldaýan faktorlar henizem dowam edýär. Bir tarapdan, gowşak maliýe gurşawy dowam etdi. Beýleki tarapdan, üpjünçilikdäki kynçylyklar dünýäni kynlaşdyrýar. Şeýle-de bolsa, orta we uzak möhletleýin döwürde haryt bahalary birnäçe çäklendirmeler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Birinjiden, haryt bahalary gaty ýokary. Ikinjiden, üpjünçilik tarapyndaky çäklendirmeler kem-kemden ýeňilleşdirildi. Üçünjiden, Europeewropada we ABŞ-da pul syýasaty kem-kemden kadalaşdy. Dördünjiden, içerki harytlaryň üpjünçiligini we bahalaryny durnuklaşdyrmagyň täsiri kem-kemden boşadyldy.


Iş wagty: 05-2021-nji sentýabr