Biziň kompaniýamyz SUZHOU WUJIANG SHENZHOU BIMETALLIC CABLE CO., Taňtze derýasynyň deltasynda we Taihu kölüne ýakyn ýerde ýerleşýär. Gündogardaky Şanhaý Hongqiao halkara howa menzilinden 110 km, günbatardaky Hangzhou Sizi kölünden 120 km we demirgazykda gadymy Suzhou şäherinden 50 km uzaklykda. Ulag gaty amatly. Mis bilen örtülen alýumin sim, mis örtükli alýumin magniý sim we mis örtükli alýumin zynjyr simleri ýaly bimetal birleşýän simleri öndürmekde ýöriteleşen Hytaýda bimetal kompozit simleriň iň güýçli öndürijilerinden biridir.  

Kompaniýanyň bimetal önümleriniň esasy aýratynlyklary 0,10 mm-den 5.00mm aralygynda. Şol bir pudakda uly göwrümli kärhana. Onda 200-den gowrak ýokary tizlikli sim çyzgy enjamy, wakuum turbasy üznüksiz ýanýan peç, galaýy örtükli peç we beýleki enjamlar, 10 sany ýokary tizlikli emal maşynlary we 54 önümçilik liniýasy bar. Häzirki wagtda aýda 200 tonnadan gowrak mis örtükli alýumin sim öndürip biler. Kompaniýanyň esasy önümleri adaty mis örtükli alýumin sim (emal sim) bolup, aýratynlyklary 0.10-5.50mm aralygynda; Örtükli mis örtükli alýumin magniý sim, aýratynlyklary 0.10-3.50mm we ajaýyp öndürijiligi bilen elektromagnit, induktiw rulon, koaksial kabel, RF kabeli, syzdyryjy kabel, ýokary ýygylykly signal geçiriji kabel, elektrik kabeli, gözegçilik kabel we beýleki meýdanlar.  

Kompaniýa ISO9001 we IS014001 halkara hil dolandyryş ulgamy sertifikatyndan geçdi we ajaýyp hil dolandyryş we daşky gurşaw dolandyryş ulgamyny döretdi; Şol bir wagtyň özünde, ösen önümçilik enjamlaryny hödürleýär we kompaniýanyň öndüren önümleriniň SJ / T11223-2000 standartyna laýyk gelmegi üçin ajaýyp synag enjamlary bilen enjamlaşdyrylandyr. Biz “hil bilen ýaşamak, ylym we tehnologiýa arkaly ösüş we dolandyryş tarapyndan peýdalanmak” telekeçilik syýasatyna eýerýäris we içerde we daşary ýurtlarda köp sanly kabel öndürijileri bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy, özara peýdany we ýeňiş gazanmak hyzmatdaşlygyny ýola goýmagy tüýs ýürekden umyt edýäris!


Poçta wagty: 16-2021-nji awgust