Awstraliýaly süýüm hünärmeni täze baglanyşyk Demirgazyk sebitiň paýtagty Darwini “Awstraliýanyň halkara maglumat birikmesi üçin iň täze giriş nokady” hökmünde döreder diýýär.
Şu hepdäniň başynda, Vokus köpden bäri garaşylýan Darwin-Jakarta-Singapur kabeliniň (DJSC) soňky bölümini, Perth, Darwin, Port Hedland, Ro Christmasdestwo adasy, Jakarta, Jakartany birleşdirýän 500 million dollarlyk kabel ulgamyny gurmak üçin şertnama baglaşandygyny habar berdi. we Singapur.

Bahasy 100 million dollar bolan bu soňky gurluşyk şertnamalary bilen, Vocus Port Hedlandda bar bolan Awstraliýa Singapur Kabelini (ASC) Demirgazyk Günbatar Kabel Ulgamy (NWCS) bilen baglanyşdyrýan 1000 km kabeliň döredilmegini maliýeleşdirýär. Şeýle etmek bilen, Vocus ilkinji halkara suwasty gämi kabelini Darwin bilen üpjün edip, DJSC döredýär.

ASC häzirki wagtda Awstraliýanyň günbatar kenaryndaky Perthy Singapur bilen baglanyşdyryp 4600 km aralygy geçýär. Şol bir wagtyň özünde NWCA, Port Hedlandda gonmazdan ozal Darwinden 2100 km günbatarda Awstraliýanyň demirgazyk-günbatar kenary boýunça geçýär. Hut şu ýerden Vocus-yň täze baglanyşygy ASC-e birikdiriler.

Şeýlelik bilen, DJSC 40Tbps kuwwatlylygy üpjün edip, Perth, Darwin, Port Hedland, Ro Christmasdestwo adasy, Indoneziýa we Singapury birleşdirer.

Kabeliň 2023-nji ýylyň ortalaryna hyzmat etmäge taýyn bolmagyna garaşylýar.

Demirgazyk Territory sebitiniň premýer-ministri Maýkl Gunner: "Darwin-Jakarta-Singapur kabeli, Top End-e halkara aragatnaşyk we sanly pudaklar üçin halkara üpjün ediji hökmünde uly ynamyň alamaty" -diýdi. "Bu, Darwini Demirgazyk Awstraliýanyň iň ösen sanly ykdysadyýeti hökmünde berkitýär we sebitler we maýadarlar üçin ösen önümçilik, maglumat merkezleri we bulut esasly hasaplaýyş hyzmatlary üçin täze mümkinçilikleri açar."

“Vocus” diňe bir suwasty gämi kabel giňişliginde däl, Demirgazyk Territory bilen aragatnaşygy gowulandyrmak üçin işleýär, ýakynda sebitiň federal hökümeti bilen birlikde “Terabit territoriýasy” taslamasyny hem ýerli süýüm toruna ýerleşdirip, “Terabit territoriýasy” taslamasyny tamamlandygyny belläp geçdi.

“Terabit sebitini gowşurdyk - Darwine kuwwatynyň 25 esse ýokarlanmagy. Darwinden Tiwi adalaryna suwasty gämi iberdik. Taslama Horizon-y ösdürýäris - Pertden Port Hedland we Darwine çenli 2000 km süýümli birikme. Şu gün bolsa Darwin bilen ilkinji halkara suwasty gämi baglanyşygy bolan Darwin-Jakarta-Singapur kabelini yglan etdik "-diýdi. "Başga hiç bir aragatnaşyk operatory ýokary kuwwatly süýümli infrastruktura maýa goýum derejesine ýakynlaşmaýar."

Adelaýddan Darwine, Brisbane barýan tor ugurlary 200 Gp / s tizlige eýe boldy, Vocus tehnologiýa täjirçilik taýdan elýeterli bolanda ýene 400 Gbit / sek çenli ýokarlandyryljakdygyny aýtdy.

“Vocus” -yň özi resmi taýdan “Macquarie Infrastructure and Real Assets” (MIRA) we “Aware Super” superannuation fondy iýun aýynda 3,5 milliard dollara satyn alyndy.


Iş wagty: 20-2021-nji awgust